บทบาทและหน้าทีสำนัก

งานเลขานุการสภาวิทยาลัยฯ

1)จัดทำปฏิทินการประชุมสภาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา
2)จัดทำเอกสรการประชุม เช่น วาระการประชุมสภาวิทยาลัยฯ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
3)จัดเตรียมสถานที่ประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
4)ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยระหว่างการดำเนินการประชุม
5)สรุปสาระการประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมวิทยาลัยฯ เพื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ
6)จัดเก็บเอการการดำเนินงานให้เป็นระบบ ระเบียบ

งานสารบัญ/ธุรการ

1)รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารของวิทยาลัย
2)ลงสมุดทะเบียนควบคุมหนังสือเข้าออก
3)สำเนา/ส่งหนังสือไปยังหน่วบงานที่เกี่ยวข้อง
4)ร่าง/พิมพ์หนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอก รวมถึงประกาศ
5)ร่าง/พิมพ์คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คำกล่าวในโอกาศต่างๆ
6)คัดแยก/จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามระบบงานสารบรรณ

งานเลขานุการ

1)จัดวาระงานและลงข้อกำหนดการนัดหมายของท่านอธิการบดี
2)ติดต่อนัดหมาย/ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3)จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประชุมคณาจารย์เฉพาะกิจ
4)ครวจรับแฟ้มหนังสือเข้า-ออกจากงานสารบรรณ ก่อนส่งเสนอท่านอธิการบดี
5)บันทึกเสนอความเห็นในหนังสือตามความเหมาะสมก่อนเสนอท่านอธิการบดี และแนบเรื่องเดิม (ถ้ามี)
6)จัดเก็บเอกสารสำคัญของวิทยาลัยฯ และเอกสารการดำเนินงาน ให้เป็นระบบ ระเบียบ

งานบริการทั่วไป

1)ให้การต้อนรับผู้มาพบท่านอธิการบดี และผู้บริหารวิทยาลัย
2)ให้บริการจองขอใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ
3)ให้บริการจองขอใช้รถยนต์ ของวิทยาลัย และประสานพนักงานขับรถยนต์
4)ให้เบิกกระดาษจดหมาย ซองจดหมายของที่ระลึกต่างๆ
5)จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานต่างๆ ในสำนักงาน
6)จัดเก็บเอกสารการดำเนินงานให้เป็นระบบระเบียบ

งานยานพาหนะ

1)ดูแลรักษารถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
2)ให้บริการรถยนต์แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
3)ควบคุมการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4)จัดเก็บเอกสารการดำเนินงานให้เป็นระบบระเบียบ